Regulamin

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do transakcji handlowych przeprowadzanych przez GaleriaDasBeste. GaleriaDasBeste to portal poświęcony handlowi elektronicznemu, zarządzany przez CIL, MARKETING DIRECTO, S.L., hiszpańską firmę zajmującą się sprzedażą na odległość.

1. Sprzedaż na odległość

GaleriaDasBeste zajmuje się sprzedażą na odległość, między innymi za pośrednictwem telewizji i Internetu, produktów konsumenckich (zwanych dalej "produktami"). Telewizyjny spot promocyjny telezakupów GaleriaDasBeste jest emitowany na następujących kanałach telewizyjnych: Polonia 1, Tele5, Novela TV, od maja do czerwca 2022 r., w, w dniach, godzinach, godzinach 8:30 - 19:30

GaleriaDasBeste oferuje za pośrednictwem tego portalu różne produkty, podlegające niniejszym ogólnym warunkom, które są w pełni obowiązujące i uznane jako zaakceptowane przez klienta od momentu, w którym zażąda on jakiejkolwiek usługi oferowanej przez portal.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o jakąkolwiek usługę jest pełnoletniość i pełna zdolność do zawierania umów.

Niniejsze ogólne warunki umowy wraz z wypełnionym przez klienta zamówieniem zakupu żądanych produktów, stanowią formalizację umowy kupna pomiędzy GaleriaDasBeste a klientem, uznając, że klient przeczytał i zaakceptował warunki oraz oświadczył, że posiada niezbędne wymagania do zawarcia tej umowy.

Informujemy, że dla klientów dostępne są formularze reklamacyjne.

2. Dane

Dla celów ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego w jej obecnym brzmieniu stwierdza się:

 • Nazwa firmy dostarczającej produkty i usługi: CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, MARKETING DIRECTO, S.L.
 • Siedziba: Avda. Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania
 • Telefoniczna obsługa klienta: 800 088 771
 • C.I.F.: ES B-85987071
 • Club Internacional del Libro, Marketing Directo, S.L. jest zarejestrowany w Hiszpanii w rejestrze firm prowadzących sprzedaż na odległość NEVA nr 2012140613286V.
 • Rejestr Handlowy w Madrycie: Rejestr Handlowy w Madrycie, Hiszpania, tom 27.900, folio 40, sekcja 8ª, strona M-502854.

Dla celów niniejszych warunków stosuje się następujące definicje:

Użytkownik lub klient: każda osoba, która uzyskuje dostęp, przegląda, korzysta lub kupuje dowolny produkt reklamowany na stronie www.galeriadasbeste.pl

Program promocyjny: spot lub spoty składające się na pasmo telezakupów "GaleriaDasBeste"

Konsultant - pracownik, który odbiera telefon od użytkownika lub klienta albo kontaktuje się z klientem w celu odebrania zamówienia

Organizator-Sprzedawca - właściciel marki "GaleriaDasBeste", tj. CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO MARKETING DIRECTO, S.L.

Prezentacja - integralna część każdego Programu Promocyjnego polegająca na przedstawieniu określonej oferty

Widz - każda osoba oglądająca Program Promocyjny

3. Zamówienia

Aby dokonać zakupu na naszej stronie internetowej, klient musi jedynie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej i, w zależności od produktu, może dokończyć zamówienie online i zrealizować je, korzystając z preferowanej przez siebie metody płatności spośród dostępnych. Ponadto w przypadkach uwzględnionych w ofercie promocyjnej, klient będzie mógł zamówić produkt lub uzyskać więcej informacji na jego temat oraz zrealizować zamówienie, dzwoniąc pod numer telefonu działu obsługi klienta 800 088 771. GaleriaDasBeste zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnych ofert promocyjnych w dowolnym momencie.

W trakcie trwania programu promocyjnego klient jest zawsze informowany o składzie, zaletach, materiale i jakości oferowanych produktów:

Informacje i charakterystyka oferowanych produktów są sporządzane na podstawie informacji otrzymywanych od dostawców GaleriaDasBeste.

Złożenie zamówienia i zakup określonego produktu odbywa się poprzez wybranie numeru telefonu wyświetlanego na ekranie.

Po wybraniu numeru telefonu klient może zostać połączony z Konsultantem lub Konsultant oddzwoni do klienta, jeśli nie udało mu się połączyć z Konsultantem na żywo. Czas oczekiwania na połączenie zależy od liczby operatorów Konsultanta i natężenia ruchu telefonicznego.

Po przyjęciu zamówienia operator poprosi użytkownika o podanie szczegółów wysyłki i wybranie metody płatności (V.1.).

Po zakończeniu połączenia klient zobaczy podsumowanie swojego zamówienia, w którym operator wyraźnie poinformuje go o całkowitych kosztach: cenie produktu, koszcie dostawy oraz łącznym koszcie powyższych.

Konsument może zamówić dowolną liczbę produktów w ramach Programu. W przypadku odroczenia płatności, GaleriaDasBeste zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjętych zamówień z odroczonym terminem płatności.

GaleriaDasBeste zastrzega sobie również prawo do nie przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy dostępność danego produktu, zakontraktowanego z wykonawcą dla danego Programu, jest zerowa.

Zamówienia na każdą Prezentację mogą być składane przez cały czas trwania Programu lub w czasie trwania reklamowanej promocji. Nawet jeśli Organizator przejdzie do kolejnego Zgłoszenia, Klient może zamówić dowolną z poprzednich ofert do końca trwania Programu, pod warunkiem, że jest ona dostępna.

Możliwe jest zrealizowanie zamówienia do kilku minut po zakończeniu Programu, zwłaszcza jeśli ruch telefoniczny był zajęty. Istnieje również możliwość późniejszej realizacji zamówienia, jeśli w ofercie promocyjnej wyraźnie określono dłuższy termin przyjmowania zamówień.

Zakup niektórych rodzajów artykułów może podlegać specjalnym warunkom, które są wyraźnie wskazane w tych promocjach. Zasięg terytorialny ofert będzie podany w każdej promocji.

Cena naszych produktów zawiera, we wszystkich przypadkach, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszelkie inne obowiązujące podatki. Koszty wysyłki są bezpłatne, z wyjątkiem zakupów za pobraniem, których koszt zostanie podany na karcie produktu w przypadku produktów objętych tą formą płatności.

4. Metody płatności

W każdej promocji zostaną wskazane metody płatności mające zastosowanie w danym przypadku. Warunki korzystania z każdej formy płatności online można sprawdzić w kartach informacyjnych każdego zamówienia przed wypełnieniem formularza zamówienia.

Obecnie możliwe są następujące formy płatności, wyłącznie za pobraniem: gotówka lub karta kredytowa. Klient musi poinformować Konsultanta o wyborze określonego sposobu płatności w momencie składania zamówienia (patrz punkt IV).

W niektórych przypadkach, w związku z polityką zapobiegania oszustwom i odpowiedzialnej konsumpcji, GaleriaDasBeste zastrzega sobie możliwość zażądania określonej metody płatności w przypadku, gdy tożsamość i wypłacalność kupującego nie zostanie udowodniona.

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, GaleriaDasBeste zastrzega sobie możliwość, w celu dokonania bezpiecznych płatności w Internecie, połączenia z systemami Secure Electronic Commerce, w których wystawca karty (bank lub kasa oszczędnościowa) identyfikuje posiadacza karty przed autoryzacją płatności w Internecie.

To okienko jest poza kontrolą GaleriaDasBeste, a odpowiedzialność za wszelkie incydenty z kartą ponosi jej wydawca, dlatego jeśli Klient znajdzie się w takiej sytuacji, powinien skontaktować się z wydawcą.

5. Sposób dostawy, koszty i czas dostawy

Klient może wybrać sposób dostawy spośród dostępnych dla jego obszaru dostawy. Należy pamiętać, że czas dostawy, jakość usług, miejsce dostawy i koszt mogą być różne dla każdej metody transportu. Na ogół wszystkie nasze dostawy są realizowane w terminie od 3 do 7 dni roboczych.

GaleriaDasBeste wysyła zamówienia złożone przez Internet do swoich klientów za pośrednictwem różnych agencji transportowych o uznanym prestiżu krajowym i międzynarodowym. Termin dostawy na adres klienta zależy od dostępności wybranego produktu i obszaru dostawy.

W zamówieniach zawierających pozycje o różnych kosztach wysyłki zostanie zastosowany tylko jeden koszt wysyłki, ten o najwyższej wartości.

W karcie informacyjnej każdego produktu podane są terminy i koszty dostawy. W przypadku braku jakichkolwiek wskazań, koszty wysyłki będą bezpłatne.

Co do zasady, dostawa jest możliwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na życzenie klienta przesyłka może zostać dostarczona również za granicę, jeśli dany kraj znajduje się na liście krajów akceptowanych. W takim przypadku klient jest zobowiązany do dopłaty do standardowych kosztów wysyłki, o czym zostanie poinformowany z wyprzedzeniem po określeniu miejsca przeznaczenia i systemu wysyłki.

Kwota wysyłki jest wyświetlana na ekranie podczas trwania Programu Promocyjnego i pozostaje niezmieniona do momentu odwołania i aktualizacji (zmniejszenia lub zwiększenia) aktualnej kwoty.

Jeśli Klient składa zamówienie w ramach Programu zawierające więcej niż jeden produkt, opłata za dostawę jest pobierana jednorazowo zgodnie z programem: 1 Program = 1 Klient = 1 płatność za dostawę.

Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych. Może się jednak zdarzyć, że czas ten będzie nieco dłuższy. Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

6. Prawa Kupującego i prawo do odstąpienia od umowy

GaleriaDasBeste zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi kompletnego zakupionego produktu, niezależnie od wybranej formy płatności.

W przypadku odroczonej płatności, GaleriaDasBeste zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu dokonania pełnej płatności i w tym okresie Klient jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach, które mogą nastąpić w podanych danych.

Niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Klienta zakupu towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi, GaleriaDasBeste prześle mu potwierdzenie przyjęcia zakupu lub zawarcia umowy, zawierające dane związane z umową.

Klient ma prawo zażądać i otrzymać bezpłatnie papierową lub elektroniczną fakturę za zamówione produkty lub usługi, w tym ostatnim przypadku tylko wtedy, gdy wyraźnie sobie tego zażyczy.

Po zawarciu umowy klient ma prawo zażądać informacji o stanie dostawy towarów lub wykonania zamówionej usługi, o ile pozwala na to charakter towarów lub usług objętych umową.

Klient będzie miał maksymalnie 15 dni kalendarzowych na inspekcję towaru od momentu jego otrzymania i zażądanie wymiany lub skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, bez konieczności podawania uzasadnienia, kontaktując się z GaleriaDasBeste, Avenida de Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania, lub pocztą elektroniczną: obslugaklienta@galeriadasbeste.pl.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w faktyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, podając swoje imię i nazwisko oraz zamówienie w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną; klient może również skorzystać z dostępnego formularza odstąpienia od umowy, jeżeli uzna to za stosowne).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja o skorzystaniu przez klienta z prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek udowodnić, że skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy w okresie odstąpienia.

W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta:

 • a) Jeżeli oferta była pozbawiona kosztów przesyłki, zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, przejmując na siebie koszty odbioru produktu przez GaleriaDasBeste za pośrednictwem systemu wskazanego przez GaleriaDasBeste, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty przez Klienta do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. W każdym przypadku, Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
 • b) W przypadku produktów, które zostały obciążone kosztami wysyłki, Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru poprzez odesłanie lub dostarczenie towaru na adres:

GaleriaDasBeste, Avenida de Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty, w której Klient poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. GaleriaDasBeste zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, a także poniesione przez niego koszty wysyłki, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego Klient użył do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. W każdym przypadku, Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku ze zwrotem. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towary zostaną zwrócone przed upływem okresu 15 dni kalendarzowych.

Zaleca się stosowanie oryginalnego opakowania, ponieważ jeżeli produkt nie jest dobrze zapakowany, może ulec zniszczeniu. W każdym przypadku należy zwrócić wszystkie elementy oferty. Nie przyjmujemy zwrotów nie zamówionych w określonym terminie ani kosztów wynikających z przewozu zwrotów.

W przypadku zwrotu pieniędzy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, który z tych warunków zostanie spełniony wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie ubytki w wartości towarów, wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny względem charakteru, cech i ich funkcjonowania.

W przypadku usług, jeżeli zażądano rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia, Klient powinien wypłacić kwotę proporcjonalną do części usługi już wykonanej w chwili, gdy zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu Klienta, w stosunku do całego przedmiotu umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania wobec:

 • (a) umów o świadczeniu usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta i przy przyjęciu przez niego do wiadomości, że jest świadomy, iż po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od niej
 • (b) dostawy towarów lub świadczenia usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
 • (c) dostawy towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych.
 • (d) dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.
 • (e) dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały rozpieczętowane po dostarczeniu
 • (f) dostawy towarów, które po dostarczeniu, biorąc pod uwagę ich charakter, stały się nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami.
 • (g) dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży i które nie mogą zostać dostarczone w ciągu 30 dni, a których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu.
 • (h) umowy, w których konsument wyraźnie wezwał przedsiębiorcę do odwiedzenia go w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli podczas takiej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe, poza wyraźnie zamówionymi przez konsumenta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów
 • (i) dostarczenia zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania, które zostało rozpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu
 • (j) dostarczenia gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji.
 • (k) świadczenia usług zakwaterowania w celach innych niż zapewnienie mieszkania, transportu towarów, wynajmu samochodów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeśli umowy przewidują konkretną datę lub okres wykonania.
 • (l) dostarczenia treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i ze świadomością, że w związku z tym traci on prawo do odstąpienia od umowy

7. Gwarancja

Certyfikat Gwarancyjny wydany przez GaleriaDasBeste gwarantuje jakość produktu, którego dotyczy, na warunkach określonych prawem, przez okres dwóch lat od daty dostawy. Nie obejmuje to uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem lub manipulowaniem, nieodpowiednim napięciem, nieprawidłową instalacją, która nie została przeprowadzona przez autoryzowany serwis techniczny (jeśli dotyczy), ani materiałów ulegających zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. W przypadkach, które uzasadniają skorzystanie z gwarancji, zdecydujemy się na naprawę, wymianę artykułu, rabat lub zwrot pieniędzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z gwarancji, można się z nami skontaktować pod numerem telefonu 800 088 771 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: obslugaklienta@galeriadasbeste.pl.

Oficjalnie certyfikowana biżuteria z międzynarodową gwarancją:

Oferowana biżuteria jest certyfikowana przez prestiżowy Międzynarodowy Instytut Kamieni Szlachetnych i Diamentów (IGDI), który gwarantuje jakość i autentyczność diamentów i kamieni szlachetnych. Są one również oficjalnie oznakowane, aby zagwarantować czystość złota i srebra, zgodnie z wytycznymi Laboratorium Badania Jakości i Znakowania Przedmiotów z Metali Szlachetnych.

8. Prawa i obowiązki klienta

Klient zobowiązuje się do podawania, w każdym momencie, prawdziwych informacji o danych wymaganych w formularzach rejestracyjnych lub podczas składania zamówienia oraz do ich stałej aktualizacji.

Klient zobowiązuje się do zapłaty za faktycznie zamówiony produkt w ustalonej wysokości i w ustalony sposób.

Składając zamówienie, klient akceptuje wszystkie postanowienia i warunki zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

Podobnie, jeśli zostały mu przekazane kody dostępu, zobowiązuje się on do zachowania ich w tajemnicy i z najwyższą starannością.

Klient zobowiązuje się umożliwić dostawę zamówionego zamówienia, podając adres dostawy, na który zamówienie może zostać dostarczone w ramach normalnego harmonogramu dostaw (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00), oraz podać ważny numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu potwierdzenia dostawy. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z tego obowiązku, GaleriaDasBeste nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego przez Klienta zamówienia.

W każdym przypadku klient jest odpowiedzialny za

 • a) podejmowanie wszelkiego ryzyka pogorszenia, uszkodzenia, zniszczenia i utraty produktów od momentu ich udostępnienia przez osobę trzecią, która w imieniu GaleriaDasBeste dostarcza zamówiony produkt
 • b) weryfikację dobrego stanu przesyłki wobec osoby trzeciej, która w imieniu GaleriaDasBeste dostarczy zamówiony produkt, wskazując w dowodzie dostawy wszelkie nieprawidłowości, które mogą być wykryte w opakowaniu

9. Polityka bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 ) (zwanego "RODO"), Organizator informuje:

Administratorem danych osobowych jest CLUB INTERNACNIONAL DEL LIBRO, MARKETING DIRECTO, S.L. z siedzibą: Avda. Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania, telefoniczna obsługa klienta: 800 088 771, e-mail obslugaklienta@galeriadasbeste.pl oraz C.I.F.: ES B-85987071. Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie: Registro Mercantil de Madrid, Hiszpania, tom 27.900, folio 40, sekcja 8ª, strona M-502854.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

 • - zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
 • - dostawa zamówionych towarów

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz operatora pocztowego lub kurierskiego, a także pośredniczące instytucje płatnicze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy sprzedaży oraz przez okres, w którym Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania przez Organizatora umowy zgodnie z Rozporządzeniem. Niepodanie przez Klienta powyższych danych osobowych uniemożliwia Organizatorowi realizację zamówienia.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pełne informacje znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych.

10. Stosowanie plików cookie

Patrz: Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookie

11. Prawa do zawartości portalu GaleriaDasBeste

Cała zawartość portalu (ilustracje, teksty, nazwy, marki, obrazy, filmy) jest własnością CIL MARKETING DIRECTO, jej dostawców lub współpracowników. Jakiekolwiek częściowe lub całkowite powielanie tej zawartości w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku jest niedozwolone.

Wszystkie informacje, pliki i programy oferowane przez nasz serwis są chronione prawem własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawem autorskim.

GaleriaDasBeste nie zezwala ani nie upoważnia do kopiowania, publikacji lub dystrybucji jakichkolwiek treści osobom trzecim, które nie posiadają praw własności intelektualnej. Wszelkie przypadki nieuczciwego wykorzystania będą uznawane za przestępstwa związane z własnością przemysłową i intelektualną, podlegające karze na podstawie hiszpańskiego kodeksu karnego.

GaleriaDasBeste nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dokonane przez któregokolwiek z użytkowników sieci, które dotyczą innych klientów sieci lub osób trzecich, w tym te, które odnoszą się do praw własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych, patentów, informacji poufnych i/lub wszelkich innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

12. Obowiązujące przepisy i właściwa jurysdykcja

Zakupy dokonywane za pośrednictwem GaleriaDasBeste podlegają ustawodawstwu hiszpańskiemu.

W przypadku braku porozumienia zaakceptowanego przez obie strony w celu rozstrzygnięcia wszelkich kontrowersji lub różnic, które mogą powstać w związku z realizacją tego, co zostało uzgodnione, strony poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów kupującego, jeżeli jest on Konsumentem. W przeciwnym razie jurysdykcją będzie miasto stołeczne Madryt.

Nasza firma jest członkiem Confianza Online (stowarzyszenie non-profit), zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, Grupa 1, Sekcja 1, numer krajowy 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madryt (Hiszpania). Więcej informacji: www.confianzaonline.es

Niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu. Podobnie, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów, informujemy konsumentów, że jako podmiot członkowski i na zasadach określonych w Kodeksie Etycznym, użytkownicy mogą zwrócić się do Confianza Online w celu alternatywnego rozwiązywania wszelkich sporów (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Jeśli dotyczą one transakcji elektronicznych z konsumentami lub ochrony danych, gdy są związane z tą dziedziną, skargi będą rozpatrywane przez Komisję Mediacyjną Confianza Online, która posiada akredytację do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli skargi dotyczą reklamy cyfrowej lub związanej z nią ochrony danych, zostaną one przekazane Komisji ds. reklamy Autocontrol.

Przypominamy również, że dostęp do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów można uzyskać, klikając w powyższy link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

13. Postanowienie końcowe

GaleriaDasBeste zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków.