Polityka bezpieczeństwa, poufności i ochrony danyc

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 ) (zwanego "RODO"), Organizator informuje:

Administratorem danych osobowych jest CLUB INTERNACNIONAL DEL LIBRO, MARKETING DIRECTO, S.L. z siedzibą: Avenida de Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania, telefoniczna obsługa klienta: +34 910 316 432, e-mail atencion@cilsp.com oraz C.I.F.: ES B-85987071. Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie: Registro Mercantil de Madrid, Hiszpania, tom 27.900, folio 40, sekcja 8ª, strona M-502854.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

  • - zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
  • - dostawa zamówionych towarów

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz operatora pocztowego lub kurierskiego, a także pośredniczące instytucje płatnicze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy sprzedaży oraz przez okres, w którym Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania przez Organizatora umowy zgodnie z Rozporządzeniem. Niepodanie przez Klienta powyższych danych osobowych uniemożliwia

Organizatorowi realizację zamówienia.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.